Be More Leadership Programme

MIS SEE ON?

Be More Leadership Programme on rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt, mille eesmärgiks on arendada noorteorganisatsioonide juhtide teadmisi juhtimisest, et selle läbi paremaks muuta mitteformaalset õpikogemust, mida noored nendest organisatsioonidest saavad.

Eesmärgi saavutamiseks töötame välja ingliskeelse veebikoolituse noorteorganisatsioonide juhtimise teemal, integreerime selle oma noorteorganisatsioone arendavatesse tegevustesse ning levitame seda üle Euroopa. Veebikoolitus saab olema tasuta ning ligipääsetav kõikidele noortele aadressil bemore.community.

Projekt toimub füüsiliselt Tartus ja Saksamaal Stuttgartis, kus toimuvad projektimeeskonna kohtumised ja peamised levitusüritused, kuid projekti ulatus on üleeuroopaline ja partnerid tegutsevad ka teiste linnades ja riikides.

Kaasatud on kolm peamist noorteorganisatsioone ja noori juhte arendavad vabaühendust Eestis – Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis ning Eesti Noorteühenduste Liit, llisaks Saksamaa liidumaa katusnoorteorganisatsioon Landesjugendring Baden-Württemberg ning üleeuroopaline noori juhte koolitav organisatsioon Zero Generation.

Projekti viivad ellu 14 inimest, projekti levitusüritustest (nii projekti sisse kirjutatud, kui ka selle väliselt planeeritud) saab osa umbes 500 inimest, projekti lõpuks on eesmärk, et kursuse on läbinud vähemalt 100 erinevat noort.

Projekti tegevuskava

September-oktoober 2018

Projekti algus

projektipartnerite kohtumine, videokursuse formaadi ja üldraamistiku välja töötamine
November 2018 – veebruar 2019

Sisuarendus

Koolituse sisu kirjutamine

Veebruar – märts 2019

Filmimine ja töötlus

videoloengute välja töötamine, ettevalmistus ja filmimine; veebiplatvormi arendamine

Aprill 2019

Testimine

 viimaste täienduste lisamine ja koolituse testimine
Mai 2019

Platformi avaldamine

veebikoolituse avaldamine ja turundamine

Mai – oktoober 2019

Turundus

veebikoolituse turundamine, levitusürituste korraldamine
November 2019 – veebruar 2020

Projekti kokkuvõte

tagasiside koondamine, projekti tagasisidestamine, tulemuste levitamine

Projekti rahastatakse Erasmus+ Euroopa Noored programmist. Koolitusvideote loomist toetab Kodanikühiskonna Sihtkapital välisprojektide omafinantseeringu toetamise programmist summas 574 eurot.