I ALKOHOL, TUBAKAS JA NARKOOTIKUMID

 • Üritustel lõpetatakse alkoholi müük tund enne ürituse lõppu.
  Rahvusvahelises praktikas on ajalised alkoholimüügi piirangud osutunud tõhusaks, sest takistavad inimeste purju jäämist ja võimaldavad kojumineku ajaks (teekond, kus võib esineda ohte – kuriteo ohvriks langemine, kukkumised, avariid jms) kainemaks saada.
 • Organisatsioonid ei osta oma eelarvest, ei paku tasuta, ei müü ega korralda alkohoolsete jookide müüki spordiüritustel ning veekogude ääres või nende vahetus läheduses peetavatel üritustel.
  Spordiüritused ja -võistlused on üks valdkond, kus alkoholi müümine ja tarvitamine ei ole põhjendatud. Spordiüritused viitavad sportlikule, tervele ja täisväärtuslikule elustiilile, mille hulka ei kuulu alkoholi tarvitamine. Veekogude ääres või nende vahetus läheduses toimuvate ürituste puhul on varasemad praktikad tõestanud, et hoiatused ning takistavad meetmed (sildid, veepiiri eraldamine, turvameeste kohalolu) ei takista soovijal joobes vetteminemist.
 • Mudeliga liitunud organisatsioonid ei kasuta ühelgi üritusel sponsoriteks alkoholitootjaid, v.a juhul, kui sponsorluse korras on küsitud alkohoolseid jooke tootvalt firmalt alkoholivabu jooke. Vastutasuks sponsorluse eest on lubatud reklaamida alkoholivabu tooteid, kuid mitte alkoholitootva firma logo või firma alkohoolseid jooke.

II TOITUMINE JA FÜÜSILINE AKTIIVSUS

 • Söögi pakkumisel on vähemalt pool toidust sobiv taimetoitlastele ning pakutakse lisavõimalusi neile, kes jälgivad eridieeti (näiteks gluteeni- ja laktoositalumatus, täistaimetoitlus, usulistest veendumustest lähtuvad piirangud jm).
 • Organisatsioon korraldab vähemalt kaks korda aastas liikmetele suunatud ürituse, mis tõstab liikmete teadlikkust kehalise aktiivsuse vajalikkusest ja olulisusest ning tutvustab noortele meetmeid, millega nad saaksid oma igapäevast füüsilist aktiivsust tõsta.

Näiteks koolitus, töötuba või infotund teemal mugavalt/turvaliselt Tartu linnas jalgrattaga liiklemine, võimlemisharjutused istuva eluviisi korral, füüsilise aktiivsuse roll haiguste ja haigestumise ennetamises jne.

III VAIMNE TERVIS

 • Tagasisidet antakse regulaarselt ja tehtud tööle, mitte inimesele.
 • Teabevahetus on korrektne, asjakohane ja konfidentsiaalne.

Suhtluskanalid on töökorras ja asjakohased; liikmeteni jõudev info on õigeaegne, korrektne ja sisuline; konfidentsiaalne info püsib konfidentsiaalne.

 • Organisatsiooni tööprotsesside ümberkorraldamise vajadust hinnatakse regulaarselt, vajadusel tööprotsesse optimeeritakse, näiteks luuakse abitöökohti või ajutisi struktuure.
 • Organisatsiooni tavaliikmed on kaasatud otsustamisse ka üldkoosolekute vahelisel perioodil.

Näiteks antakse organisatsiooni liikmete hulgas potentsiaalselt erinevaid arvamusi tekitavate ametlike seisukohtade vastuvõtmise puhul kõigile liikmetele võimalus antud küsimuses arvamuse avaldamiseks.

IV VÕRDNE KOHTLEMINE

 • Organisatsioon julgustab oma sihtgruppi kuuluvaid ühiskonna vähemusgruppe oma organisatsiooniga ühinema.
 • Organisatsioon paneb oma üritustele esinejaid valides rõhku esinejate mitmekesisusele (sooline/vanuseline/rahvuslik jaotuvus).
 • Organisatsiooni liikmeid on teavitatud nende õigustest võrdsele kohtlemisele ja nad teavad, kelle poole pöörduda, kui on kogenud organisatsioonisisest ebavõrdset kohtlemist. Diskrimineerimist puudutavatele juhtumitele järgneb organisatsiooni vastava distsipilinaarorgani reaktsioon.  

Vastava distsiplinaarorgani puudumisel tuleb organisatsioonil see luua.

MUDEL: