I ALKOHOL, TUBAKAS JA NARKOOTIKUMID

  • Organisatsioonid ei osta oma eelarvest, ei paku tasuta, ei müü ega korralda oma üritustel alkohoolsete jookide müüki.
    Toimumiskohas organisatsioonist sõltumatult toimuv alkohoolsete jookide müük (näiteks klubipeol klubi baaris toimuv müük) on lubatud (seejuures ei teeni organisatsioon tulu toimumiskohas toimuvalt alkohoolsete jookide müügilt). Sel juhul on igal üritusel osalejal võimalik omal soovil alkoholi tarbida, kuid see ei ole ühelgi moel võimaldatud/soodustatud organisatsiooni poolt ning organisatsioon ei saa sellelt tulu.

II TOITUMINE JA FÜÜSILINE AKTIIVSUS

  • Mudeliga liitunud organisatsioonid ei kasuta ühelgi üritusel sponsoriteks mitte soovitatavaid tooteid pakkuvaid ettevõteid, v.a juhul, kui sponsorluse korras on küsitud firmalt muid nende poolt valmistatavaid tervislikke tooteid. Vastutasuks sponsorluse eest on lubatud reklaamida vaid saadud tooteid. Mitte soovitatavate toiduainete loetelusse oleme arvanud söögid ja joogid, mis sisaldavad liigsetes kogustes lisatud suhkruid, soola ja/või küllastunud rasvhappeid.

Ebatervislikkude toiduainete loetelusse oleme arvanud söögid ja joogid, mis sisaldavad suurtes kogustes rafineeritud suhkrut, soola ja/või küllastunud rasvhappeid.

  • Organisatsioon pakub oma liikmetele võimalusi tasuta/soodsamaks sportimiseks.

Näiteks sponsorluskokkulepe mõne klubiga, rahaline toetus võistlustel osalemiseks, organisatsiooni enda treeningrühm, ruumid trenni tegemiseks vms.

III VAIMNE TERVIS

  • Organisatsioon panustab liikmete teadlikkuse tõstmisesse vaimse tervise probleemidest, sealhulgas nende vältimisest, märkamisest, nendega toime tulemisest ja abiotsimise võimalustest.

Organisatsioon vahendab infot vaimse tervise probleemidest, sealhulgas nende vältimisest, märkamisest, nendega toime tulemisest ja abiotsimise võimalustest; organisatsioon korraldab liikmetele vaimse tervise alaseid koolitusi/üritusi või vahendab infot vastavate koolituste/ürituste toimumisest.

  • Organisatsioon pakub liikmetele personaalseid arenguvõimalusi.

Organisatsioon korraldab liikmetele arendavaid koolitusi/konverentse või vahendab infot vastavate koolituste/konverentside toimumisest ja toetab võimalusel finantsiliselt nendel osalemist.

IV VÕRDNE KOHTLEMINE

  • Organisatsiooni töökeskkond ja -tingimused on kohandatud selliselt, et need vastaksid liikmete vaimsetele ja/või füüsilistele erivajadustele.
  • Organisatsioon ei diskrimineeri liikmeskonna ja juhtorganite valimisel kedagi tulenevalt nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, seksuaalidentiteedist, keelest, päritolust, usutunnistusest, füüsilisest või vaimsest tervislikust seisundist, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest või sotsiaalsest seisundist või muudest säärastest asjaoludest.

MUDEL: