olerohkem.ee veebilehe privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab Üliõpilaskonna Sihtasutus, registrinumber 90002008 (edaspidi andmekäitleja).

1.2. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult andmekäitlejale kuuluval veebilehel olerohkem.ee (edaspidi veebileht) ning  privaatsuspoliitikas sätestatu rakendub vaid veebilehe kaudu kogutud andmetele. Käesolev privaatsuspoliitika ei kehti OLE ROHKEM. kaubamärki kandvatel üritustel. OLE ROHKEM. kaubamärki kandvatel üritustel kehtib OLE ROHKEM. Privaatsuspoliitika.

1.3. Andmesubjekt käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on veebilehe külastaja või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmekäitleja käitleb.

1.4. Andmekäitleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmekäitleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.

2. Andmesubjekti õigused

2.1. Andmesubjekti õigused on sätestatud Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses.

2.2. Oma andmetele päringu esitamiseks või nende kustutamiseks peab andmesubjekt saatma sellekohase avalduse meiliaadressile veebiarendus@yksa.ee.

3. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

3.1. Isikuandmed, mida andmekäitleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud veebilehe olerohkem.ee kaudu.

3.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmekäitlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt punktis 3.1. mainitud viisidel andmekäitlejale jagab.

3.3. Andmekäitleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3.4. Andmekäitleja ei müü andmesubjekti andmeid kolmandatele osapooltele. Kolmandatele osapooltele jagab andmekäitleja andmesubjekti andmeid ainult andmete käitlemise lihtsustamiseks, sh lehe külastatavuse statistika tegemiseks Google Analyticsi abil ja kontaktivormidesse sisestatud info edastamiseks andmekäitlejale WordPressi ning selle plugina Contact Form 7 kaudu, või seadusega määratud olukorras.

3.5. Peale kontaktivormi ei koguta veebilehel ühelgi viisil isikuandmeid, millega saab andmesubjekti otse tuvastada.

4. Veebilehe külastamine

4.1. Veebilehe külastamisel võib andmekäitleja külastaja kohta koguda järgnevaid andmeid:

4.1.1. Kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadress. Kogutavaid IP-aadresse ei seostata isikut tuvastava teabega.

4.1.2. Kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress.

4.1.3. Külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).

4.1.4. Info selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.

4.2. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja veebilehe sisu täiendada. Andmeid säilitatakse tähtajatult.

5. Kontaktivormide kaudu kogutavad isikuandmed

5.1. Veebilehel leiduvate kontaktivormide kaudu kogub andmekäitleja järgmiseid andmesubjekti isikuandmeid:

5.1.1. Ees- ja perekonnanimi.

5.1.2. Meiliaadress.

5.1.3. Muud isikuandmed, mida andmesubjekt kontaktivormi väljadesse sisestab.

5.2. Kontaktivormi esitades nõustub andmesubjekt oma punktis 5.1. toodud isikuandmete töötlemisega andmekäitleja poolt.

5.3. Kontaktivormide kaudu kogutavaid isikuandmeid töödeldakse ainult vormi esitajaga kontakteerumise eesmärgil.

5.4. Kontaktivormiga kogutud andmesubjekti isikuandmeid ei edastata ilma andmesubjekti eraldi sellekohase nõusolekuta kunagi kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega määratud olukorras.

5.5. Kontaktivormiga kogutud isikuandmeid säilitatakse tähtajatult.

6. Brauserikoogid (cookies)

6.1. Brauserikookidega kogutav informatsioon on anonüümne ning seda ei ole võimalik seostada ühegi konkreetse andmesubjektiga.

6.2. Veebilehe esmakordsel avamisel tekkiv valik kas lubada kõik brauserikoogid või ainult vajalikud toob kaasa järgmise:

6.2.1. Valides “Luban ainult vajalikud”, jätab veebileht meelde, et andmesubjekt on keeldunud oma andmete kogumisest. Andmeid võidakse siiski koguda privaatsuspoliitika punktis 5. toodud juhtudel.

6.2.2. Valides “Luban kõik”, annab andmesubjekt andmekäitlejale õiguse koguda ja salvestada privaatsuspoliitika punktis 4.1 toodud infot Google Analyticsit kasutades.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning teiste Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

7.2. Andmekäitlejal on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehe kaudu.