EMÜ üliõpilasesindus

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindusse kuulub 15 valitud üliõpilast igast ülikooli instituudist ning paarkümmend toetajaliiget. Meie põhieesmärgiks on esindada EMÜ üliõpilaskonda ja kaitsta meie üliõpilaste huve ning õigusi. Üliõpilasesinduse liikmed kuuluvad ülikooli erinevatesse otsustuskogudesse ning osalevad aktiivselt ülikooli puudutavatel aruteludel.
Lisaks kuulub EMÜ ÜE Eesti Üliõpilaskondade Liidu koosseisu, kus meie liikmed esindavad maaülikooli üliõpilaskonda.

MISSIOON
Kaitsta EMÜ tudengite õigusi ja huve ning teha kõik endast sõltuva, et üliõpilastele oleks loodud võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks ja seda toetava õpikeskkonna kasutamiseks.
EMÜ ÜE on veendumusel, et tema tegevus ei saa piirduda tudengite olemasolevate õiguste ja huvide kaitsmisega, toimuma peab pidev edasiliikumine ning uute ja ambitsioonikate väljakutsete seadmine.


VISIOON
Olla Eesti edumeelseim üliõpilaskond, kes osaleb võrdväärse partnerina ülikooli juhtimisel ja tudengite ühishuvide kaitsmisel teiste üliõpilaskondadega.
EMÜ ÜE on tuntud oma töökuse ja professionaalsuse ning kõrgete sihtide poolest, panustades samuti teiste tudengiorganisatsioonide ja üliõpilaskondade arengusse. EMÜ ÜE oskused ja teadmised lubavad edukalt mõjutada üliõpilaspoliitilisi otsustusprotsesse ning ülikooli organisatsioonides toimuvat. EMÜ ÜE on arvestatav partner alma materile, erialaseltsidele- ja ühendustele, teistele kõrgkoolidele, Eesti Üliõpilaskondade Liidule ning erasektorile.


VÄÄRTUSED
• Avatus
• Tudengikesksus
• Professionaalsus
• Sõltumatus
• Koostöö
• Ühtekuuluvustunne


EMÜ Üliõpilasesinduse põhieesmärgid:
• seista üliõpilastele pakutava hariduse kvaliteedi parendamise eest
• seista õppe- ja teadustööks vajaliku keskkonna parendamise eest
• seista üliõpilaste sotsiaalsete tagatiste- ja elamistingimuste parendamise eest
• tagada üliõpilaskonna esindatus üliõpilaste huvisid ja õigusi puudutavates otsustusprotsessides
• toetada ja korraldada üliõpilasüritusi
• toetada EMÜ üliõpilasühenduste tegevust
• edendada üliõpilaste vabaaja veetmise ja sportimisvõimalusi
• pakkuda üliõpilastele vajalikke teenuseid
• teised üliõpilaskonna huvidest ja õigustest tulenevad eesmärgid