SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

2000. aastal asutatud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest heategevusfondidest Eestis, mille mitteametlik tunnuslause on „Täites lünki aastast 200_!“. Heategevusorganisatsioon tegeleb haigete ja erihooldust vajavate laste koduste ravitingimuste parandamisega, hüvitades kuludokumentide alusel raske või haruldase haigusega lapse raviga seotud kulutusi, mida Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet ei kata kas üldse või mitte täies ulatuses.
Samuti toetab fond vajaliku aparatuuri soetamist haiglatesse ning arstide ja teiste erialaspetsialistide täiendkoolitusi. Kõik Lastefondi vahendid tulevad headelt annetajatelt – eraisikutelt või ettevõtetelt, kes soovivad anda oma panuse haigete laste toetuseks.

Annetuste kogumiseks korraldab organisatsioon erinevaid heategevuskampaaniaid ja –aktsioone, pakkudes annetamisvõimalust avalikes kohtades ja üritustel ning organiseerib koostööd sponsoritega.

VABATAHTLIK TÖÖ LASTEFONDIS

Fond toetub eesmärkide elluviimisel südikatele vabatahtlikele Tallinnas ja Tartus. Vabatahtlike võimalikud ülesanded organisatsiooni tegevuses kaasa löömiseks on:

– Tutvustada SA TÜK Lastefondi erinevatel üritustel, jagades infot kampaaniate ning fondi tegevuse kohta.

– Koguda annetusi ning leida erinevatel üritustel potentsiaalseid uusi püsiannetajaid.

– Jagada teavet SA TÜK Lastefondi toetusvõimaluste kohta ning suunata seekaudu fondi poole uusi abivajajaid.

– Teha koostööd erinevate heategevusorganisatsioonidega.

– Aidata välja mõelda, organiseerida ja ellu viia erinevaid vahvaid heategevusüritusi.

– Tegeleda lastega Klubi Tartu Maratoni lasteüritustel ning vastavalt vajadusele ka teiste koostööpartnerite korraldatavatel üritustel.

– Rakendada oma erialaseid oskuseid organisatsiooni hüvanguks, nt abistamine
turunduse, müügi, tõlke, meedia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vm
vallas.

– Aidata kaasa fondi igapäevatöös, nt postisaadetiste saatmine, informatsiooni
otsimine, andmete sisestamine vm.

– Mõelda välja uusi ja innovaatilisi viise fondi tutvustamiseks ning tegevuse
laiendamiseks.

– Arendada omavahelist suhtlust ning koostöövõimet, luua hästitöötav meeskond nii Tartus kui ka Tallinnas.

– Vastavalt vajadusele aidata korraldada vabatahtlike värbamist.

– Käia kohal ning kaasa mõelda ja rääkida võimalikult paljudel koosolekutel, mis
toimuvad üle nädala.

OLE ROHKEM.